Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2008

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Δ.Β.Α) ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ.

Στις αρχές του 2006 εκδόθηκε απόφαση της κυβέρνησης κατάργησης της Υ.Α (Κ.Υ.Α 19396/1946/ΦΕΚ604/Β/97) που ρύθμιζε την αδειοδότηση για τη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων που ήταν στην αρμοδιότητα του Νομάρχη μετά και από γνωμοδότηση των Δήμων.
Με τη νέα Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α 13588/75 που δημοσιεύτηκε στις 28 - 3 - 2006, στο Φ.Ε.Κ 383/Β/06) και την οποία υπογράφουν 6 συναρμόδιοι Υπουργοί αφαιρείται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις η αρμοδιότητα να αδειοδοτούν για εγκαταστάσεις διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και από τους Δήμους η δυνατότητα να διατυπώνουν την άποψη τους για τη λειτουργία μιας εγκατάστασης που διαχειρίζεται επικίνδυνα απόβλητα στα όριά τους.
Επιπλέον η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους κρατικούς φορείς (Υπουργό ή Γ.Γ Περιφέρειας) να αποφασίζουν για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Η Διοίκηση της Δ.Ε.Η και ειδικότερα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής με έναν ανεξήγητα υπερβάλλοντα ζήλο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη παραπάνω νομοθετική ρύθμιση και συνεχίζει ακόμη και σήμερα με πολυπραγμοσύνη το ίδιο ρόλο για τη δημιουργία του Χ.Δ.Β.Α στην Μεγαλόπολη.

Η Δ.Ε.Η έχει υποβάλλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ προκαταρκτική μελέτη για λήψη άδειας «θαψίματος» επικινδύνων αποβλήτων και δη αμιαντοτσιμέντου.
Αναλυτικότερα τα προϊόντα αμιαντοτσιμέντου προς διαχείριση θα προκύπτουν σταδιακά από τα απαραίτητα έργα που θα πραγματοποιούνται κατά διαστήματα στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης και τα οποία αφορούν:

· Μέσα στο 2008 - υπήρχε πρόβλεψη για το 2007 - θα πραγματοποιηθούν έργα συντήρησης - αναβάθμισης του Πύργου Ψύξης της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Κατά την αναβάθμιση γίνεται αντικατάσταση των προϊόντων αμιαντοτσιμέντου με ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον υλικό από UPVC. Πολύ αργότερα, μετά από κάποια χρόνια ανάλογα έργα θα πραγματοποιηθούν και στον Πύργο Ψύξης της 4ης Μονάδας.
· Επίσης μέσα στο 2008 - υπήρχε πρόβλεψη για το 2007 - θα ξεκινήσει η αντικατάσταση των στεγάστρων, τόσο στο σύστημα ταινιοδρόμων μεταφοράς λιγνίτη όσο και στο χώρο στάθμευσης. Με την αντικατάσταση των στεγάστρων θα αποφευχθεί ο κίνδυνος για το προσωπικό, αφού πολλά από τα φύλλα αυτά έχουν υποστεί ρωγμές και χάνουν την σταθερότητά τους.

Ως επιλογή του Χ.Δ.Β.Α προτάθηκαν δύο (2) σημεία, εντός της εσωτερικής απόθεσης του ορυχείου Θωκνίας. Η συνολική ποσότητα προϊόντων αμιαντοτσιμέντου υπολογιζόταν σε 50.000 m3 περίπου.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ απέρριψε αυτή την πρόταση με ασαφή αιτιολογία. Στην πραγματικότητα προσβλέπει στην δημιουργία Χ.Δ.Β.Α με ευρύτερο χαρακτήρα.

Η Δ.Ε.Η στην νέα προκαταρκτική μελέτη που έχει υποβάλλει προτείνει χώρο εντός της εσωτερικής απόθεσης του ορυχείου Θωκνίας και μάλιστα σε δύο ξεχωριστά σημεία, σε κοντινό σημείο με την απόθεση των υποπροϊόντων της Αποθείωσης.
Ο νέος χώρος θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ικανός να δεχθεί 115.000m3 στερεών αποβλήτων. Η έκταση του εν λόγω χώρου και στα δύο σημεία θα είναι περίπου 300 στρέμματα. Το κόστος της επένδυσης στην ολοκλήρωση του μαζί με τα έργα υποδομής υπολογίζεται σε 7,5 εκατ. ευρώ.

Την προκαταρκτική μελέτη σύμφωνα με πληροφορίες μας το ΥΠΕΧΩΔΕ θα την εγκρίνει και για αποθήκευση και άλλων επικινδύνων αποβλήτων - πέρα από την Επιχείρηση - και από διάφορα σημεία της χώρας με μόνη προϋπόθεση ο εν λόγω χώρος να απέχει τουλάχιστον 400 μ. από οικισμό και τον Αλφειό ποταμό.
Μετά την έγκριση της προκαταρκτικής μελέτης θα υπάρξει έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και στη συνέχεια λήψη της Άδειας λειτουργίας από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Από τα παραπάνω προκύπτουν τεράστια ερωτηματικά για την σκοπιμότητα του έργου και την ωφέλεια της Δ.Ε.Η, την αξιοπιστία της συγκεκριμένης θέσης του χώρου και την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής και αποτυπώνονται με τα κάτωθι ερωτήματα:

Πως αξιολογήθηκε και επιλέχτηκε
ο εν λόγω χώρος αφού δεν πρόκειται για αποµονωµένη περιοχή του παλαιού ορυχείου Θωκνίας όταν ακριβώς στο σημείο αυτό εκτελούνται - θα εκτελούνται και στο μέλλον - καίριες δραστηριότητες των Μονάδων (απόθεση τέφρας - γύψου 4ης Μονάδας, απόθεση τέφρας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Μονάδων) και εκτελούνται εργασίες επίβλεψης - συντήρησης - μεταφοράς, κ.λ.π. από εργαζόμενους ;
Η μορφολογία του εν λόγω χώρου προσφέρεται για το έργο αυτό όταν είναι γνωστό ότι το 2004 παρατηρήθηκαν μετακινήσεις του εδάφους και το Λ.Κ.Μ διέκοψε τις αποθέσεις άγονων μαζών και οι επιπτώσεις του είναι εμφανείς σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου ακόμη και σήμερα ;
Τι βαθμό υδροπερατότητας παρουσιάζουν τα υλικά των αποθέσεων στον εν λόγω χώρο και αν το υποκείμενο στρώμα των αποθέσεων θεωρείται αδιαπέρατο ;
Η δοµή των γεωλογικών σχηµατισµών και οι επικρατούσες υδρογεωλογικές συνθήκες του εν λόγω χώρου είναι τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται η υδρογεωλογική αποµόνωση του χώρου και η διασφάλιση της καλής ποιότητας του νερού των υδροφορέων ;
Ο εν λόγω χώρος αποτελεί κατάλληλο σημείο που εµποδίζει την συγκέντρωση και παραµονή των υδάτων από τις βροχοπτώσεις ;
Με την επίκληση της Δ.Ε.Η ότι «η διαχείρηση των επικινδυνων αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας» εννοεί ότι ακριβώς γίνεται και σήμερα με την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων στην απόθεση τέφρας - γύψου ;
Το υπερβολικό κόστος δικαιολογεί την εν λόγω «επένδυση» σε μία κρίσιμη οικονομική περίοδο για την Δ.Ε.Η όταν μάλιστα θα γίνεται αποθήκευση υλικών κατά διαστήματα μεγάλου χρονικού ορίζοντα ;
Γιατί η Δ.Ε.Η απέφυγε - και αποφεύγει - την έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση των τοπικών και συνδικαλιστικών φορέων για το ζήτημα αυτό ;
Γιατί η Δ.Ε.Η γίνεται το όχημα μέσω τόσο μεγάλου χώρου κατασκευής να αποτελέσει χαβούζα όλης της χώρας διαφόρων επικινδύνων αποβλήτων και με ποια ίσως ανταλλάγματα ;
Η κατασκευή του έργου με ευρύτερο χαρακτήρα αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και του ΥΠΕΧΩΔΕ ή παίζονται παιχνίδια σε υπηρεσιακό επίπεδο με την συμμετοχή και της Δ.Ε.Η ;

Τα παραπάνω - και άλλα ακόμη ερωτήματα - απαιτούν άμεσα απαντήσεις από τη Δ.Ε.Η, το ΥΠΕΧΩΔΕ, την Γ.Γ.Π.Π και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.
Ειδικότερα για την Διοίκηση της Δ.Ε.Η προκύπτουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος αυτού αφού αυτή θα πληρώσει «το μάρμαρο» οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά σε μια κρίσιμη περίοδο για την προοπτική της.
Φαίνεται ότι η αδειοδότηση και η δημιουργία του Χ.Δ.Β.Α στην Μεγαλόπολη θα αποτελέσει ένα δαιδαλώδες και περιττό έργο επένδυσης και θα προσθέσει μία ακόμη «μαύρη τρύπα» στην Επιχείρηση.


Το συνδ. κίνημα εκφράζει την αντίθεση του στην δημιουργία Χ.Δ.Β.Α στην Μεγαλόπολη γιατί δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα της Επιχείρησης, την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και των υδάτινων πόρων, εξυπηρετεί συμφέροντα ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσα από έναν μανδύα νομιμότητας.
Η άμεση αντίδραση της Αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων, των κινημάτων και των ενεργών πολιτών αποτελεί το πρώτο βήμα στην αρνητική εξέλιξη δημιουργίας Χ.Δ.Β.Α.


ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος
Υπεύθυνος Τύπου του Δ.Σ
του Σ.Ο.Σ Δ.Ε.Η Μεγ/λης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Επιστροφή